Публична покана "Доставка на оборудване и изграждане на контролно-технически пункт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на ДАТО" - 29.10.2015 г.

 

Публична покана

Публична покана № ID9047167

Документация за участие

Приложение № 1 - Представяне на участника (PDF) и (DOC)

Приложение № 2 - Техническо предложение (PDF) и (DOC)

Приложение № 3 - Ценово Предложение (PDF) и (DOC)

Приложение № 4 - (PDF)

Приложение № 5 - (PDF) и (DOC)

Приложение № 6 - Договор - (PDF) и (DOC)

Протокол-оценка на оферти "Доставка на оборудване и изграждане на контролно-технически пукт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“,  публикуван на 12.11.2015 г. "

Договор № 36 – 93/01.12.2015 г. ,,Доставка на оборудване и изграждане на контролно-технически пункт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“ и приложенията към него, публикуван на 03.12.2015 г.

 Приложение № 1
 Приложение № 2
 Приложение № 3
 Приложение № 4
 Приложение № 5
 Приложение № 6

 Информация за плащане по договор РД – 36 – 93/01.12.2015 г. от месец декември

Информация за приключване на договор ,,Доставка на оборудване и изграждане на контролно - технически пункт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“, публикувана на 18.02.2016 г.

 

 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор РД 36-93/01.12.2015 г., публикувано на 18.04.2016 г


Печат