Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Технически операции" за 2015 г.

 

1. Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Държавна агенция "Технически опирации" на Сметната палата 

2. Одитен доклад № 0400111116 на Сметната палата 

3. Баланс на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2015 г. в хил. лева 

4. Отчет за приходите и разходите на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2015 г. в хил. лева 

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2015 г. (Б-3) 

6. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2015 г. (Б-3 с код 33) 

7. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2015 г. (СЕС-3-КСФ)


Печат