последна актуализация

Нормативна уредба, регламентираща дейността на ДАТО

 

 I. Закони

Конституция на Република България

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за МВР

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за електронните съобщения

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на личните данни

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за противодействие на корупцията

Закон за държавния служител

Закон за достъп до обществена информация

 

 II. Правилници за прилагане на закони

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

III. Наредби

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014г. за назначаване на държавна служба в Министерство на вътрешните работи

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите и контрола над тях в Държавна агенция "Технически операции"

 

IV. Правилник

Устройствен правилник на ДАТО

 

V. Инструкции


ИНСТРУКЦИЯ № 29-19 от 29 юли 2019 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Технически операции“

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерство на вътрешните работи

 

VI. Проекти на нормативни актове

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
Проект на доклад на министър-председателя на Република България
Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление и становището на администрацията на Министерския съвет
Становище на администрацията на  Министерския съвет

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проекта на постановление на Министерския съвет за именение и допълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрнацията, приета с постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. - публикувано на 07.06.2024 г.

Публикувано на 07.05.2024 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции“, приет с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г., изм. бр. 60 от 22.07.2014 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.06.2020 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет
Проект на доклад УПДАТО
Частична оценка на въздействието УПДАТО
Становище на администрациятана Министерския съвет

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпили предложения и становища от обществените консултации

 

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Проект на Решение на Министерския съвет
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпили предложения и становища от обществените консултации 

 

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

Проект на Решение на Министерския съвет
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпили предложения и становища от обществените консултации 

 

 

 


Печат