Задачи на ДАТО

Държавна агенция „Технически операции” е специализиран орган към Министерски съвет за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства.

Държавна агенция „Технически операции" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр.София.

Основните задачи на агенцията включват:

- oбезпечаване на оперативно‑издирвателните и разузнавателни структури, органите на досъдебното производство и съда с информация, получена от прилагането на специални разузнавателни средства;

- внедряване на нови съвременни технически средства, както и поддържане и усъвършенстване на въведените в експлоатация такива, необходими за предотвратяване на тежката и организираната престъпност;

- ефективно събиране на информация, придобита съгласно Закона за специалните разузнавателни средства и изготвяне на веществени доказателствени средства за противодействие на трансграничната, тежката и организираната престъпност и тероризма, чрез използване на съвременни технически средства;

- превантивни действия за предотвратяване на престъпленията срещу икономиката на България и ЕС;

- предотвратяване на възможността да бъдат извършвани престъпления срещу личността и държавата като контрабанда, корупция, трафик на хора и незаконно преминаване на границата.

 

Знак на ДАТО

 „Държавна агенция „Технически операции притежава регистрирана комбинирана марка в Патентно ведомство на Република България, удостоверено със Свидетелство за регистрация на марка, с Рег. № 104023/27.12.2018 г.

В състава на регистрираната комбинирана марка са използвани традиционни български символи, съобразени с т. нар. институционална хералдика. Значението на символите в знака е следното:
Кръг – основен символ, означаващ единство, равенство, безкрайност, цялост, олицетворение на слънчевата и земната енергия и на жизнената сила.
В кръга диагонално са разположени цветовете на българското национално знаме, а от външната страна, същият е очертан с тъмно синя лента, в която е изписано наименованието на Агенцията.
Лъв – традиционен символ на българския дух. Образът на лъва е сходен с хералдическото и графичното представяне на основната структурна форма на герба на Република България и за използването му е издадено Решение № 631/05.09.2018 г. на Министерски съвет.
Щит – Защита на държавата, защита на сигурността. В центъра на щита е вплетена абревиатурата на Държавна агенция „Технически операции“ – ДАТО.“

 

 


Печат