Държавна агенция „Технически операции” е специализиран орган към Министерски съвет за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства.

Основните функции на агенцията са свързани с ефективно събиране на информация, придобита на основание Закона за специалните разузнавателни средства и изготвяне на веществени доказателствени средства за противодействие на трансграничната, тежката и организирана престъпност и тероризма. В изпълнение на главните си задачи агенцията обезпечава оперативно-издирвателните и разузнавателни структури, органите на досъдебното производство и съда с информация, получена от прилагането на специални разузнавателни средства при стриктното спазване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.