Дейност на Държавна агенция „Технически операции”

Държавна агенция „Технически операции” е създадена с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства на 9 август 2013 година. Агенцията е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства. Основните ѝ дейности са свързани с:

- осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;

- наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;

- проследяване на лица и обекти;

- контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;

- извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;

- изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;

- използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;

- осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

- издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

- получаване на информация от другите държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

- изграждане и използване на информационен фонд;

- привличане на граждани за доброволно сътрудничество;

- участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;

- участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби.


Печат