Събиране на оферти с обява №7 от 05.11.2019 г. - "Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция "Технически операции", по обособени позиции: 1. обособена позиция №1: "Ремонт на помещения в УЦ "Искър"; 2. обособена позиция №2: "Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ "Рубин"; 3. обособена позиция №3: "Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в ДБ"

 

Обява - публикувано на 05.11.2019 г.

Информация за публикувана обява - публикувано на 05.11.2019 г.

Документация - публикувано на 05.11.2019 г.

Приложения - публикувано на 05.11.2019 г.

Заповед за удължаване на срока на обявата - публикувано на 15.11.2019 г.

Информация за удължаване на срока на обявата - публикувано на 15.11.2019 г.

Протокол - публикуван на 22.11.2019 г.

 

Възлагането на обществената поръчка „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция "Технически операции" по обособена позиция № 2: "Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ "Рубин" и по обособена позиция № 3: "Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в ДБ” се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти, подадени по тези обособени позиции, не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.“

 

Договор по обособена позиция №1 - публикуван на 10.01.2020 г.

Приложение №1 към договор по обособена позиция №1 - публикувано на 10.01.2020 г.

Приложение №2 към договор по обособена позиция №1 - публикувано на 10.01.2020 г.

Приложение №3 към договор по обособена позиция №1 - публикувано на 10.01.2020 г.

Приложение №4 към договор по обособена позиция №1 - Списък на лицата по чл. 13, ал. 1 към договор №36-113/12.12.2019 г. Не се публикува на основание чл. 37 от ЗОП.


Печат