Публична покана с предмет „Доставка на мрежови компоненти за изграждане на АИС"

28.08.2015 г.

Публична покана

Обявление за обществена поръчка № ID 9045328

Документация за участие

Приложение № 1 - Представяне на участника /.pdf/

Приложение № 1 - Представяне на участника /.doc/

Приложение № 2 - Техническо предложение /.pdf/

Приложение № 2 - Техническо предложение /.doc/

Приложение № 3 - Ценово предложение/.pdf/

Приложение № 3 - Ценово предложение/.doc/

Приложение № 4 - Техническа спецификация /.pdf/

Приложение № 4 - Техническа спецификация /.doc/

Приложение № 5 - Проект на договор /.pdf/

Приложение № 5 - Проект на договор /.doc/

Протокол-оценка на оферти-"Доставка на мрежови компоненти за изграждане на АИС", публикуван на 15.09.2015 г.

Договор с предмет „Доставка на мрежови компоненти за изграждане на АИС“ № 36 – 65/21.10.2015 г. – публикуван на 17.11.2015 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Информация за плащане по договор РД-36-65/21.10.2015 г. за месец ноември


Печат