Публична покана за „Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО с 2 обособени позиции"

17.07.2015 г.

Заповед за откриване на процедура

Публична покана

Обявление за обществена поръчка № ID 9043979

Документация за възлагане на обществена поръчка

Приложение № 1 - Представяне на участника /.pdf/

Приложение № 1 - Представяне на участника /.doc/

Приложение № 2 - Техническо предложение - автомобилни гуми /.pdf/

Приложение № 2 - Техническо предложение - автомобилни гуми /.doc/

Приложение № 2.1 - Техническо предложение - акумулаторни батерии /.pdf/

Приложение № 2.1 - Техническо предложение - акумулаторни батерии /.doc/

Приложение № 3 - Ценово предложение - автомобилни гуми /.pdf/

Приложение № 3 - Ценово предложение - автомобилни гуми /.doc/

Приложение № 3.1 - Ценово предложение - акумулаторни батерии /.pdf/

Приложение № 3.1 - Ценово предложение - акумулаторни батерии /.doc/

Приложение № 4 - Списък /.pdf/

Приложение № 4 - Списък /.doc/

Приложение № 5 - Договор /.pdf/

Приложение № 5 - Договор /.doc/

Протокол-оценка на оферти - "Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на Държавна агенция "Технически операции" с 2 (две) обособени позиции ", както следва:

Обособена позиция №1 "Доставка на автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция "Технически операции"

Обособена позиция №2 "Доставка на акумулаторни батерии за служебните автомобили на Държавна агенция "Технически операции", публикуван на 25.08.2015г.

 

Договор за „Доставка на акумулаторни батерии за служебните автомобили на Държавна агенция „Технически операции“ 36-62/29.09.2015г.и приложенията към него, публикуван на 17.11.2015г.

Приложение 1

Приложение 2.1

Приложение 3.1

Приложение 4

Приложение 5

Информация за плащане подоговор РД-36-62/29.09.2015 г.

Информация за плащане по договор РД – 36 – 62/29.09.2015 г. от месец декември

Информация за приключване на договор рег. № 36-62/29.09.2015 г., публикувана на 18.04.2016 г. 

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № РД 36-62/29.09.2015 г. – публикувана на 19.04.2016 г.

 

Договор за „Доставка на автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция „Технически операции“ 36-63/29.09.2015г.и приложенията към него, публикуван на 17.11.2015 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Информация за плащане по договор РД-36-63/29.09.2015 г. от месец ноември

Информация за приключване на договор рег. № 36-63/29.09.2015 г., публикувана на 18.04.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № РД 36-63/29.09.2015 г. – публикувана на 19.04.2016 г.

 

 


Печат