Публична покана за "Провеждане на специализирано обучение"

19.12.2014 г.

Публична покана

Обявление за обществена поръчка № ID 9037635

Документация за участие

Протокол-оценка на оферти-"Провеждане на специализирано обучение", публикуван на 13.01.2014 г.

Договор за провеждане на специализирано обучение

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 - Техническо предложение

Приложение 3 - Ценово предложение

Приложение 4 - На основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни информацията не подлежи на публикуване


Печат