Провеждане на подбор за заемане на длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Заповед за провеждане на подбор за заемане на длъжност "Младши експерт" в ДКИОМД при ДАТО - публикувана на 26.03.2024 г.

Заявление за подбор

Критерии за подбор

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в подбора - публикуван на 12.04.2024 г.


Печат