Провеждане на подбор за заемане на длъжност "Главен експерт" към дирекция "Правно-нормативно обслужване" при Държавна агенция "Технически операции"

Провеждане на подбор по заповед № РД30-7555/02.12.2022 г.

Заявление за участие 

Критерии за подбор

Списък с допуснати и недопуснати до подбор по чл. 81а за главен експерт в ДПНО - публикуван на 22.12.2022  г.


Печат