Обявление за конкурс за главен експерт в ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс съгласно заповед № РД 30-348/20.01.2022 г.

Декларация ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс

Протокол със системата за определяне на резултатите за главен експерт в ДУС

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю за главен експерт в ДУС

Протокол с резултати от интервю и класиране


Печат