Мисията на Държавна агенция „Технически операции“ е чрез законово определените й функции по осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и изготвяне на веществени доказателствени средства за нуждите на наказателния процес, във взаимодействие с компетентните държавни органи, да се постигне състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната, и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции.

Визията за развитие на организационната култура и капацитета на Държавна агенция „Технически операции“ отчита динамиката на средата на сигурност и е в съответствие с мисията на Агенцията, като се търси оптимално разпределение на ресурсите за постигане на ефективно управление, работа и контрол, осигуряване на устойчивост на наложените добри практики за всички процеси и дейности и създаване на условия за организационно самоусъвършенстване.


Печат